کارشناس علمی آموزش نیمه حضوری

سمت: 
کارشناس

شرح وظایف:

  1. نظارت بر متون درسی آموزش نیمه حضوری
  2. نظارت برفعالیتهای  آموزشي نيمه حضوري (گروهها .اساتید .دانش پژوهان)
  3. ایجاد ارتباط وهماهنگی بین بخشهای مختلف آموزش وگروههای علمی مربوط در امور آموزش نيمه حضوري
  4. ارائه راهکارهاي مشارکت بيشتر دانش پژوهان نيمه حضوري در طول تحصيل با استفاده از شيوه های نوين انفورماتيک
  5. پيگيري شيوه‌هاي مشارکت و تعامل بيشتر اساتيد و دانش پژوهان و ايجاد طرق ارتباطي بيشتر به منظور بهبود آموزش
  6. شناسايي مسائل و مشکلات مربوط به دوره نيمه حضوري و ارائه راهکار براي حل آنها
  7. تهيه طرحها و پيشنهادات کارشناسي شده درباره ارتقاي کيفي و کمي فعاليتها با همکاري کارشناسان در امور نيمه حضوري
  8. ارائه گزارش فعاليتهاوعملکرد به مدیریت آموزش و پاسخگويي در باره آنها در هر نيمسال و حسب مورد

کارشناس علمی آموزش نیمه حضوری

کارشناس
تماس: