کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

نام کامل مسئول: 
سعید دره شیری
سمت: 
کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: 
32113102-025

شرح وظایف:

  • 1-تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح
  • 2. رصد برنامه‌هاي ۵ سالة گروه‌های علمی و تنظيم ‌برنامه‌هاي ‌ساليانه ‌بر اساس مصوبات شوراي ذي صلاح مربوطه
  • 3. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
  • 4. رصد و بروزرسانی ضوابط و مقرارات آموزشی مطابق با ضوابط و قوانین بالادستی
  • 5. طراحی دوره های آموزشی جهت ارتقای دانش پژوهان
  • 6. طراحی دوره های دانشافزایی برای اعضای هیأت علمی

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
سعید دره شیری
تماس: 32113102-025