رئیس اداره دانش آموختگان

نام کامل مسئول: 
.......
سمت: 
.......
شماره تماس: 
......

شرح وظایف:

  1. تکمیل پرونده الکترونیکی از دانش آموختگان هرسه مقطع شامل
  2. صدوروتحویل گواهينامه موقت به فارغ التحصیلان در (هرسه مقطع کارشناسی، حضوری ونیمه حضوری ودانشگاه مجازی-ارشد و دکتری)
  3. صدوردانش نامه اصلی به دانش آموختگان
  4. تاييد مدارك  دانش آموختگان شامل( گواهينامه موقت- مدرک اصلی و ريز نمرات)
  5. ارسال اطلاعات تحصیلی الکترونیکی به هفت قسمت موسسه جهت بکارگیری (نیاز یا عدم نیاز )فرددرموسسه
  6. صدور مدرک المثني ( در صورت مفقود شدن) اعلان مفقودی مدرک در روزنامه های کثیرالانتشاردرسه مرحله توسط خود صاحب مدرک واجرای مراحل قانونی توسط دانش آموختگان

رئیس اداره دانش آموختگان

.......
.......
تماس: ......

زیرمجموعه رئیس اداره دانش آموختگان

کارشناس مسئول دانش آموختگان
غلامرضا صادقی منش
تماس: 32113236-025
کارشناس امور فارغ التحصیلان
محمد رضا فخار
تماس: 32113227-025