رئیس اداره امتحانات آموزش

نام کامل مسئول: 
احمد اسماعیلی طاهری
سمت: 
رئیس اداره امتحانات آموزش
شماره تماس: 
32113230-025

شرح وظایف:

  1. ارسال و دریافت برگه های طرح سؤال
  2. ساماندهی برگزاری امتحانات
  3. ثبت نمرات امتحانی و تجدید نظر
  4. ارسال و دریافت اوراق امتحانی و برگه های تجدید نظر
  5. تکثیر برگه های سؤال
  6. ثبت نام از دانش پژوهان و دعوت از اساتید برای امتحان فقه و اصول
  7. تنظیم پرونده های دانش پژوهان
  8. ثبت نام و برگزاری امتحانات تک درس

رئیس اداره امتحانات آموزش

رئیس اداره امتحانات آموزش
احمد اسماعیلی طاهری
تماس: 32113230-025

زیرمجموعه رئیس اداره امتحانات آموزش

کارشناسی مسئول امتحانات و سوابق تحصیلی
ابوالفضل سلیم آبادی
تماس: 32113231-025
امور دفتری و بایگانی
حمید روحانی
تماس: 32113229-025