قابل توجه دانش پژوهان مقطع ارشد و دکتری

کلیه دانش پژوهان مقطع ارشد و دکتری جهت ثبت نام ترم اوّل سال تحصیلی ۹۳
لازم است از تاریخ  ۶/۶/۹۳ تا تاریخ ۱۱/۶/۹۳ بر اساس برنامه ذیل عمل نمایند:
۱-  مراجعه به اداره پایان نامه‌ها برای کلیه ورودی‌های ارشد و دکتری ۹۲ و ماقبل (به جز دکتری علوم قرآنی ۹۲ و  ارشد فلسفه علم ۹۲)
۲-  مراجعه به اداره خدمات آموزش
۳-  مراجعه به سامانه آموزش و انتخاب واحد(درصورت داشتن واحد درسی در ترم اول۹۳)
اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی

پايان نامه حيات برزخي شهيد از منظر قرآن کريم

جلسـه دفاع عنوان پايان نامه حيات برزخي شهيد از منظر قرآن کريم رشتــه : تفسير ي علًم قرآوي مقطـع : کارشىاسي ارشد استـاد راهنما : جىاب حجت الاسلام ي المسلميه آقاي مصطفي کريمي استـاد مشـاور : جىاب حجت الاسلام يالمسلميه آقاي دکتر محمد وقية زادٌ استاد داور: جىاب حجت الاسلام يالمسلميه آقاي امير رضا اشرفي دانـش پژوه: حجت الاسلام آقاي امير حسيه شيرازي زمان چهارشىبٍ 5 / 6 / 39 ساعت 93 / 03 صبح مکان: پرديسان ـ ساختمان شمارٌ 2 مؤسسٍ امام خميىي(رٌ) ـ ساله جلسات دفاع اداره پايان نامه ها

مسأله جبر واختیار از منظر شمس الدین محمد حافظ شیرازی

جلسـه دفاع عنوان پایان نامه مسأله جبر واختیار از منظر شمس الدین محمد حافظ شیرازی(حدود 727 - 792 ه.ق) رشتــه : دیه شناسی مقطـع : کارشناسی ارشد استـاد راهنما : جناب حجت الاسلام و المسلمیه آقای دکتر مسعود اسماعیلی استـاد مشـاور : جناب حجت الاسلام والمسلمیه آقای دکتر محمد جعفری استاد داور: جناب آقای دکتر حسه یوسفیان دانـش پژوه: حجت الاسلام آقای حسه احمدی زمان چهارشنبه 5 / 6 / 39 ساعت 8 صبح مکان: پردیسان ـ ساختمان شماره 2مؤسسه امام خمینی(ره) ـ ساله جلسات  دفاع اداره پايان نامه ها

درس خارج فقه و اصول (ساختمان پرديسان)

درس خارج فقه و اصول (ساختمان پرديسان)

شروع سال تحصیلی 94 – 93

به اطلاع عزیزان طلبه می رساند

قابل توجه دانش‌پژوهان مقطع ارشد و دکتری

راهنماي تدوين‌ طرح پايان‌نامه و رساله

تدوین رساله دکتری

قابل توجه دانش‌پژوهان مقطع دکتری (پذیرفته شده در امتحان جامع که درحال تدوین رساله می‌باشند): طبق مصوبه هیات رئیسه پرداخت شهریه ازتیرماه 93 علاوه بر ثبت ساعت (از طریق کارتکس) منوط به تایید فرم سیر پیشرفت رساله ازجانب استاد راهنما و مشاور و تحویل آن به اداره پایا‌ن‌نامه‌ها از تاریخ 15 تا