اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی

نام کامل مسئول: 
ابوالفضل صفاگر
سمت: 
رئیس اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 
32137108-025

شرح وظایف:

  1. برنامه ريزي دقيق تاريخ و ساعت امتحانات پايان ترم و برگزاري منظم آن
  2. برگزاري امتحانات معرفي به استاد و امتحانات مجدد
  3. برنامه ريزي دقيق تاريخ و ساعت آزمون جامع دکتري و برگزاري منظم آن و مطابق برنامه اعلام شده
  • کارهای مربوط به دفتر اداره کل تحصیلات تکمیلی:
  • 1-هماهنگی با اساتید جهت برگزاری جلسات کارگروه.
  • 2-هماهنگی درخصوص برگزاری جلسات هفتگی ادره کل تحصیلات تکمیلی.
  • 3- پی گیری مصوبات جلسات اداره کل تحصیلات تکمیلی .
  • 4-پاسخ گويي به سؤالات مراجعان.
  • 5- و سایر امور محوله از مقام مافوق.

اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی

رئیس اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی
ابوالفضل صفاگر
تماس: 32137108-025

زیرمجموعه اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی

کاردان امتحانات تحصیلات تکمیلی
مهدی خلیلی
تماس: 32137112-025