کارشناس خدمات آموزشی ارشد و دکتری

نام کامل مسئول: 
علی راستی تبار
سمت: 
کارشناس خدمات آموزشی ارشد و دکتری
شماره تماس: 
32137103-025

شرح وظایف:

 • کارهای مربوط به دانش پژوهان ارشد و دکتری از قبیل:
 • 1- پيگيری وآماده سازی مقدمات شروع سال تحصيلی جدید .
 • 2-ارایه گواهی اشتغال به تحصیل جهت مراکز حوزوی و دانشگاهی و ..../ .
 • 2- صدور و انجام  معاف از کلاس، پس از بررسی شرایط آموزشی دانش پژوه .
 • 3- صدور و ابلاغ  معرفي به استاد، پس از بررسی شرایط آموزشی دانش پژوه.
 • 4- معرفي و تمديد اشتراک اينترنت(دکتری) و اینترانت(ارشد).
 • 5-امور مربوط به ثبت و پیگیری و اطلاع رسانی به دانش پژوهان در خصوص غیبت های کلاسی پایان ترم.
 • 6-بررسی و ارسال کارنامه جهت دفاع دانش پژوه، به اداره پایان نامه ها.
 • 7  -پیگیری امور مربوط به دانش پژوهان مهمان.
 • 8- امور مربوط به مرخصی تحصیلی
 • 9-انتخاب واحد
 • 10- هماهنگی با گروهها درخصوص ارایه دروس و رفع مشکلات احتمالی.
 • 11- پاسخ گويي به سؤالات مراجعان.
 • 12 - سایر امور محوله.
 • کارهای مربوط به دروس فقه و اصول:
 • 1-دریافت اسامی اساتید فقه و اصو ل از مدیریت فقه واصول.
 • 2-هماهنگی با هریک از اساتید جهت موضوع تدریس و ساعت برگزاری.
 • 3-هماهنگی به گونه ای باشد که تداخل ساعت برگزاری دروس وجود نداشته و دانش پژوهان امکان انتخاب هریک از دروس را داشته باشند.
 • 4- مشخص نمودن ظرفیت کلاسها .
 • 5-ارائه دروس در سامانه فقه و اصول.
 • 6-ثبت نام طلاب درسامانه و تایید توسط خدمات آموزش( درزمان تعیین شده ).
 • 7-انتخاب واحد اینترنتی توسط طلاب و رفع ایرادات و مشکلات انتخاب واحد ( درزمان تعیین شده ).
 • 8-  ثبت نام و انتخاب واحد حضوری توسط خدمات آموزش پس از مهلت تعیین شده .
 • 9- هماهنگی با موتوری جهت ایاب و ذهاب اساتیدی که نیاز به سروس دارند.
 • 10- پی گیری وورود غیبت های کلاسی درسامانه فقه و اصول.
 • 11- حضور و غیاب روزانه اساتید و ثبت درسامانه.
 • 12- تایید ایاب و ذهاب اساتیددرسامانه.
 • 13- تایید ساعات کارکرد اساتیددرسامانه.
 • 14- ارسال اسامی طلاب جهت مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
 • 15-ارایه گواهی اشتغال به تحصیل جهت مراکز حوزوی و دانشگاهی و ....

کارشناس خدمات آموزشی ارشد و دکتری

کارشناس خدمات آموزشی ارشد و دکتری
علی راستی تبار
تماس: 32137103-025