کارشناس خدمات آموزشی

نام کامل مسئول: 
بهزاد رضایی
سمت: 
کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس: 
32113232-025

شرح وظایف:

  1. نام ‌نويسي از دانش پژوهان در هر نيم سال
  2. تشکيل وتکميل پرونده آموزشي و رفع نواقص
  3. ثبت اطلاعات دانش پژوهان در سيستم جامع آموزش
  4. ثبت دروس هرنيمسال درسيستم جامع آموزش: درس- استاد–زمان ومکان تشکيل کلاس- ظرفيت- اصلاح درصورت لزوم
  5. تهيةليست وبررسي حضوروغياب دانش پژوهان
  6. اعلام اسامي محرومين هردرس وحذف درس آنها
  7. اقدامات لازم جهت حذف اضطراري دروس دانشجويان متقاضي مطابق مقررات

کارشناس خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی
بهزاد رضایی
تماس: 32113232-025