مسئول دفتر معاونت آموزش

نام کامل مسئول: 
آقای محمدرضا برخورداری
سمت: 
مسئول دفتر معاونت آموزش

سوابق:

دارای مدرک کارشناسی مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی و بیش از 16 سال سابقه در پست مسئول دفتر معاونت آموزش

شرح وظایف:

 1. تنظيم و برنامه‌ريزي اوقات ملاقات و جلسات معاون آموزش
 2. تهيه پيش‌نويس متن اوليه نامه‌ها و مکاتبات اداري معاون به ساير بخش‌ها، سازمان‌ها و..
 3. ابلاغ مصوبات شورا‌هاي مختلف مؤسسه و دستورات معاون آموزش به بخش‌ها، اشخاص و..
 4. جمع آوري مستندات مربوط به مکاتبات دفتر و ارائه به معاون آموزش
 5. تهيه مواردي که معاون آموزش براي ارائه در جلسات نياز دارند (مکاتبات، آئين‌نامه‌ها، گزارشات، درخواست‌ها و.. )
 6. تهيه، تنظيم و ارسال موضوعاتي که بنا به نظر معاون آموزش بايد در دستور کار شوراهاي مختلفي قرار گيرد.
 7. ايجاد هماهنگي براي تسهيل ارتباط معاون يا قائم مقام ايشان با ساير معاونت ها، بخش ها، واحدها و مراکز وابسته به‌ مؤسسه
 8. نظارت بر تأمين نيازهاي اقلام سرمايه‌اي و مصرفي بخش‌هاي مختلف معاونت آموزش
 9. پيگيري امور پشتيباني مربوط به جلسات (مانند: پذيرايي، موتوري و..)
 10. همکاري و همياري و رعايت سلسله مراتب اداري در انجام امور مربوط به بخش‌ها و مديريت‌هاي مختلف معاونت آموزش در راستاي پيشبرد و تسهيل در امور جاري معاونت
 11. بررسي و مطالعه اوليه آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و قوانين و بخش‌‌نامه‌هاي آموزشي در راستاي ارائه گزارش تناقضات، ايرادات شکلي و محتوايي با ساير قوانين داخلي و آموزشي عالي و ... به معاون آموزش
پست مافوق: 

مسئول دفتر معاونت آموزش

مسئول دفتر معاونت آموزش
آقای محمدرضا برخورداری
تماس: