اداره پشتیبانی اساتید

نام کامل مسئول: 
هادی انواری
سمت: 
رئیس اداره پشتیبانی اساتید
شماره تماس: 
32113210-025

شرح وظایف:

اداره امور اساتید

 • 1-هماهنگی وارتباط به صورت پیامک یا تلفن با اساتیدحق الدریس اساتید طرح ولایت،اساتید فقه واصول،اساتیدگروه زبان،اساتیدبرگزاریآزمونهای پذیرش،اساتیدمراکزاستانها،اساتيدراهنما،مشاوره،داوری پایان نامه هادرمقطع کارشناسی ارشدودکتری، جهت درخواست مدارک تحصیلی برای محاسبه حق الزحمه شان برای ثبت در قرارداد ها
 • 2-تنظیم وتهیه کارکرد به صورت پیشنویس نامه ها ی پرتالی اساتیدحق التدریس اساتید طرح ولایت، اساتیدفقه واصول ،اساتید راهنمایی ومشاوره وداوری پایان نامه ها،قرادادهای پروزه ای گروهها ومدیران،اساتید برگزاری آزمونهای پذیرش،اساتید مراکز استانها، اساتیدمعرفی به استاد،معوقه نیروهای اجرایی وپاداش پایان سال آنها، فعاليتهاي کارشناسي، حق الزحمه ماموريت ها ،نشست هاي علمي گروهها، اياب وذهاب اساتيد، برای ارسال به مالی برای پرداخت
 • 3-پیگیری وبررسی آیین نامه های پرداختی وبه روزکردن آنها با استناد به آیین نامه های وزارت علوم دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
 • 4-بررسی مقالات وسابقه تدریس اساتید غیر هیات علمی وامتیاز بندی با مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی  ومحاسبه وثبت آن درقرارداد
 • 5-شرکت درجلسات مالی وآیین نامه های پردختی 

6-انجام امور مربوط به محاسبه حضور ساعات کاري و پرداخت حق الزحمه:بورسیه دکتري

 • 7-محاسبه حق الزحمه وپرداخت طرح وتصحيح سولات آزمون دکتري
 • 10-ثبت وواردکردن وتصحیح اطلاعات اساتيد مدعودرسامانه
 • 11- تهیه وتنظیم کلیه گزارشات وآمار کارکردها برای امور بودجه و ارائه به مقام مافوق
 • 12-پیگیری وبررسی مدارک اساتیدی که مدرک رسمی ندارندوارسال آن  به دفترریاست جهت تتعیین رتبه
 • 13-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • 14-پیگیری سامانه پرتال آموزش

اداره پشتیبانی اساتید

رئیس اداره پشتیبانی اساتید
هادی انواری
تماس: 32113210-025

زیرمجموعه اداره پشتیبانی اساتید

کارشناس مسول امور اساتید
سید حسین نبویان
تماس: 32113218-025