فرم‌هاي پايان‌نامه‌

دانش‌پژوهان محترم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جهت دانلود فرم‌هاي مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی از طريق لينک‌هاي زير اقدام فرمائید.

پیوستاندازه
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد۸۷ کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری۸۶ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری۹۵ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد۹۰ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری۹۵ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری۹۴.۵ کیلوبایت
فرم درخواست تمدید زمان تدوین۸۰.۸۴ کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت رساله دکتری۲۷.۹ کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد۳۰.۱۴ کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور۸۷ کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع کارشناسی ارشد۱۰۴.۵ کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری ۱۰۴.۵ کیلوبایت
فرم صورت جلسه شورای علمی گروه۴۳ کیلوبایت
طرح اجمالی رساله دکتری۱۰۷ کیلوبایت
طرح پایان نامه با تحقیق میدانی۱۳۴ کیلوبایت
طرح پایان نامه بدون تحقیق میدانی۱۳۲ کیلوبایت
طرح تفصیلی دکتری با تحقیق میدانی۱۳۲.۵ کیلوبایت
طرح تفصیلی دکتری بدون تحقیق میدانی۱۳۲.۵ کیلوبایت

www.edu.iki.ac.ir