گزارش اردو‌های علمی

نسخه مناسب چاپ

رديف

 نام گروه

هدف از برگزاري   

كشور/ شهر

 تعداد

تاريخ برگزاري

۱

اقتصاد

جهت افزايش توان علمي و عملي دانش‌پژوهان

تهران کارخانه سايپا

۱۸

۴/۲/۹۰

۲

علوم قرآني

 

مشهد

۳۸

۲۸/۲الي۲/۳/۹۰

 

www.edu.iki.ac.ir