اردوهای ۱۳۸۹

نسخه مناسب چاپ
رديف  نام گروه هدف از برگزاري    كشور/ شهر  تعداد تاريخ برگزاري
۱ جامعه‌شناسي جهت افزايش توان علمي و عملي دانش‌پژوهان در درس‌هاي جامعه‌شناسی روستايی و عشايری  چهارمحال  و بختياری  ۱۴   ۲۸/۲/۸۹
الی
۳۱/۲/۸۹
۲ اديان    ايتاليا  ۹  
۳ علوم سياسي     سوريه، تركيه، لبنان   ۱۲   
۴ حقوق آشنايي با قوه مقننه و مراحل قانون‌گذاري  تهران - مجلس شوراي اسلامي  ۳۲  ۲۳/۸/۸۹ 
۵ فلسفه نشر ديدگاه‌هاي درست فلسفه اسلامي در دانشگاه‌ها و برگزاري نشست‌هاي علمي،‌ اخلاقي در دانشگاه‌ها    شيراز ۳۲  ۲۰/۱۱/۸۹  الي ۲۴/۱۱/۸۹
۶ تاريخ انديشه معاصر  شركت در همايش بررسي اسناد تاريخي، آشنايي با مراكز علمي، تخصصي و مؤسسات پژوهشي   بوشهر  ۱۱ ۱۱/۱۲/۸۹ الي ۱۳/۱۲/۸۹ 
۷ مديريت آشنايي با مراكز علمي، تخصصي و مؤسسات پژوهشي استان اصفهان   مورچه خورت اصفهان  ۱۸  ۱۵/۱۰/۸۹
۸   عرفان تقويت بنيه علمي دانش‌پژوهان در زمينه علوم عقلي، آشنايي با جريان‌هاي فلسفي عرفاني    مشهد  ۱۶ ۲۰/۱۱/۸۹ الي ۲۴/۱۱/۸۹ 
۹ دانش‌پژوهان اصفهان آشنايي با مؤسسه، ايجاد انگيزه تحصيلي، برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و ...   قم  ۳۸  ۱۳/۳/۸۹ الي ۱۴/۳/۸۹
۱۰ اديان  آشنايي با گروه صائبين بعنوان يكي از گروه‌هاي اهل كتاب، برگزاري نشست‌هاي علمي اهواز   ۱۷ ۱۷/۱۱/۸۹ الي ۲۰/۱۱/۸۹ 
۱۱ مدرسي معارف اسلامي آشنايي با مراكز علمي، ديدار با علماء و صاحب نظران، برگزاري نشست‌هاي علمي   مشهد ۱۷   ۲۰/۱۱/۸۹ الي  --/۱۱/۸۹
۱۲ تاريخ بازديد از مراكز تاريخي و آشنايي با مراكز علمي و پژوهشي   الموت قزوين  ۱۶ ۲۶/۴/۸۹ الي ۲۸/۴/۸۹ 
۱۳ كلام برگزاري نشست‌هاي علمي با محوريت دين و عرفان، بازديد از مراكز علمي پژوهشي آستان قدس رضوي  مشهد ۴۳  ۲۰/۱۱/۸۹ الي ۲۴/۱۱/۸۹
۱۴ حقوق        

آشنايي با مراحل كار و آزمايش‌ها در سازمان پزشكي قانوني، آشنايي با زندان و وضعيت زندانيان

 

تهران، سازمان پزشكي  قانوني    ۳۶ ۱۸/۱۰/۸۹

 

۱۵ روانشناسي 

ارتقاء كمي و كيفي سطح علمي دانش‌پژوهان، آشنايي با اساتيد و مراكز علمي تخصصي دانشگاه تهران 

 

تهران ۱۸  

 

www.edu.iki.ac.ir