ساختار سازمانی معاونت

 • مدیریت پشتیبانی آموزش
  آقای احمد محمدی
  مشاهده
 • اداره پشتیبانی اساتید
  هادی انواری
  مشاهده
 • اداره خدمات دانش پژوهی و پشتیبانی آموزشی
  علیرضا رحمانی
  مشاهده