ساختار سازمانی معاونت

 • مدیریت پشتیبانی آموزش
  آقای احمد محمدی
  مشاهده
 • اداره پشتیبانی اساتید
  محسن آخوندی
  مشاهده
 • اداره خدمات دانش پژوهی و پشتیبانی آموزشی
  سید محمد مطهری کرین
  مشاهده