جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
کارکرد نیازهای مادی در کمال انسان از منظر قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید امیری گازکهن
تاريخ: 
25 / 10 / 98
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها