عنوان پايان‌نامه
تأثیر مؤلفه های قدرت انقلاب اسلامی بر دیپلماسی عمومی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای میرزامحمد عاقلی
تاريخ: 
02 / 09 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
معنایابی زندگی و ارتباط آن با چیستی نفس و ابعاد مختلف آن از نگاه ملاصدرا
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای امین سیلانی
تاريخ: 
19 / 08 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقد رفتارگرایی در فلسفه ذهن بر پایه حکمت صدرایی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حجت الله آتش افروزمند
تاريخ: 
16 / 08 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی دیدگاه توماس کوهن درباره پیشرفت علم
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی گودرزی
تاريخ: 
12 / 08 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
خودبسندگی تبیینی طبیعت در حکمت متعالیه و نسبت آن با طبیعت گرایی روش شناختی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمصطفی میرباباپور
تاريخ: 
11 / 08 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
حقوق بشر از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) با تأکید بر تفسیر المیزان(با نگاه انتقادی به حقوق بشر غربی)
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا باقرزاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای یاسین خورسندی
تاريخ: 
25 / 07 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
وحدت یا کثرت نوعی نفوس از دیدگاه فلاسفه اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد سعیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا عباسی
تاريخ: 
19 / 07 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
صورت بندی نظری هویت بر مبنای نظریه فطرت و تعامل نمادین
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای قربانعلی فکرت
تاريخ: 
19 / 07 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بدن مثالی از نظر صدرالمتألهین و مبانی فلسفی آن
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حیدرپور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی حیدرپور
تاريخ: 
07 / 07 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی ماهیت و راه کارهای مقابله با گروهک های تکفیری از منظر فقه و حقوق بین الملل
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا دوستی
تاريخ: 
04 / 07 / 1400
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها