جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
چیستی ارزش اخلاقی از منظر قرآن کریم
رشته: 
تفسیر و علوم قرآن
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله محمود رجبی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا حجازی و حجت الاسلام محمود فتحعلی و حجت الاسلام دکتر علی اوسط باقری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد باقریان
تاريخ: 
4 / 9 / 94
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها