جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
چرایی تقدم زندگی دنیوی بر زندگی اخروی انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قران و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداحمد فقیهی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدحسین شفیعی دارابی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدحسین ذوالفقاری
تاريخ: 
01 / 11 / 98
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها