جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
چرایی تقدم زندگی دنیوی بر زندگی اخروی انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید حسین شفیعی دارابی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد فقیهی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد حسین ذوالفقاری
تاريخ: 
06 / 07 / 98
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها