جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
وحدت یا کثرت نوعی نفوس از دیدگاه فلاسفه اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد سعیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا عباسی
تاريخ: 
19 / 07 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها