جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش عثمانی در تقابل با تشیَع و تداوم آن با سلفیه
رشته: 
تاريخ تشيَع
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حامد منتظری مقدم
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی فرمانیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدرضا هدایت پناه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر جواد سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محسن رنجبر
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید میرجانی
تاريخ: 
03 / 05 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها