جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد و بررسی مکتب این همانی در فلسفه ذهن
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمود نماری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد سربخشی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد جواد میکائیلی
تاريخ: 
19 / 11 / 1400
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها