جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد و بررسی الهیات علمی از دیدگاه توماس تورانس
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد قلی‌پور
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد مطهری
استاد داور: 
جناب آقاي دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جواد رضائی اسفهرود
تاريخ: 
06/ 07 / 1402
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها