عنوان پايان‌نامه
مسأله جبر واختیار از منظر شمس الدین محمد حافظ شیرازی(حدود 792 727 ه.ق)
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمیه آقای دکتر مسعود اسماعیلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمیه آقای دکتر محمد جعف
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسه یوسفیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حسه احمدی
تاريخ: 
5 / 6 / 93
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها