جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
فرآیند تأثیرگذاری جنگ نرم بر طرح‌واره‌های شناختی و سبک اسنادی و پیامدهای سیاسی آن
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد دولتخواه
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی شجاعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدحسن اسدی‌نسب
تاريخ: 
30/ 06 / 1402
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها