جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
فرآيند شکل گيري و تقويت ايمان در قرآن(از بعد گزاره اي و غيرگزاره اي)
رشته: 
فلسفه دين
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمود فتحعلي
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد جعفري
استاد داور: 
جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد علي مبيني
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد نقيب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي حامد حسينيان
تاريخ: 
29 / 01 / 1397
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها