جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عوامل ناکا‌رآمدی جامعه‌شناسی سیاسی غربی در تحلیل مسائل جامعه سیاسی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن رضوانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جواد کاوندی
تاريخ: 
21/ 10 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها