جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عوامل مؤثر بر نیازهای انسان از منظر قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي اوسط باقری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد فقیهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای علی محمد قاسمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید مجتبی فقیهی
تاريخ: 
07 / 07 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها