جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی و تبیین الگوی نمادسازی مبتنی بر آموزه‌های اسلام
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر علی رضاییان
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمد تقی نوروزی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
جناب آقای دکتر داود رحیمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا عباسی
تاريخ: 
02/ 04 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها