جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طبقه بندی فضائل اخلاقی از دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره) و مقایسه آن با دیدگاه سلیگمن در روان‌شناسی مثبت
رشته: 
روان‌شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا بنیانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد حمزه‌پور
تاريخ: 
12 / 12 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها