جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
صورت بندی نظری هویت بر مبنای نظریه فطرت و تعامل نمادین
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر غلامرضا پرهیزگار
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمدجواد محسنی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر حسن خیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر صادق گلستانی
جناب آقای دکتر حسن عبدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای قربانعلی فکرت
تاريخ: 
19 / 07 / 1400
ساعت: 
7 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها