جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
صعود معرفتي از ديدگاه معرفت اسلامي
رشته: 
حکمت متعاليه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمد حسين زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر مجتبي مصباح
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عليرضا قائمي نيا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي عسکري سليماني اميري
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر احمد ابوترابي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي محمد حسن عالم
تاريخ: 
01 / 02 / 1397
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها