جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سنجش انفکاک ناپذیری دوگانه انگاری جوهری از دوگانه‌انگاری ویژگی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
استاد عبدالرسول عبودیت
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد سادات منصوری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدسربخشی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی ذاکری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدحسن فاطمی نیا
تاريخ: 
26 / 12 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها