جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سازوکارهای تضمین هویت دینی زنان در نظام حقوقی افغانستان
رشته: 
حقوق عمومی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا باقرزاده
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عبدالحکیم سلیمی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سیدعلی میرداماد
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی
جناب آقاي دکتر مرتضی فتحی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای ذبیح الله مرادی
تاريخ: 
26 / 02 / 1403
ساعت: 
12:15
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها