جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
روش مدل يابي مفاهيم و سازه هاي روان شناختي از متون اسلامي
رشته: 
روان شناسي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر احد فرامرز قراملکي
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عباس پسنديده
جناب آقاي دکتر حسين خنيفر
استاد داور: 
جناب آقاي دکتر هادي بهرامي احسان
جناب آقاي دکتر سيد حسين شرف الدين
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمود نوذري
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي مسعود نورعليزاده
تاريخ: 
27 / 02 / 1397
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها