جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
روش استنباط نظريه اقتصاد اسلامي از کتاب و سنت
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر سيد محمد کاظم رجايي
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علي مصباح
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علي جابري
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عبدالحسين خسروپناه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد جمال خليليان
جناب آقاي دکتر محمد جواد توکلي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي مهدي خطيبي
تاريخ: 
18 / 02 / 1397
ساعت: 
17
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها