جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راه‌کا‌رهای تقویت حسن ظن به خدا از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد فقیهی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا خوشحال
تاريخ: 
28/ 10 / 1401
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها