جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راهکارهای قرآن برای تأمین نیازهای معنوی انسان
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترمحمد نقیب زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداحمد فقیهی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احمد زارعی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها