جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای یاددهی و یادگیری با تأکید بر نگاه قرآنی
رشته: 
روان شناسی‌تربیتی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد زارعان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی همت بناری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد صادق موسوی نسب
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین کریمی
تاريخ: 
31/ 03 / 1401
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها