جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
رابطه نفس و بدن از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله محمود رجبی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمود فتحعلی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد تقی یوسفی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوذر تشکری صالح
تاريخ: 
10 / 07 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها