جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
رابطه امیال و انفعالات انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي اوسط باقری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امیررضا اشرفی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد صادق شجاعی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محسن کریمی قدوسی
تاريخ: 
27 / 02 / 1403
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها