جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین الگوی جامع استقلال و وابستگی متربی نسبت به مربی در نظام تربیت اسلامی
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد زارعان
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا صادق زاده و حجت الاسلام دکتر هادی حسین خانی و حجت الاسلام دکتر محمود نوذری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام هادی رزاقی
تاريخ: 
25 / 1 / 95
ساعت: 
17:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها