جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تأثیر ارزش های اسلامی بر ورود عنصر مطلوبیت در تابع رفاه اجتماعی
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید محمد کاظم رجایی
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمود عیسوی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسین کرمی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد کاظم صباغی
تاريخ: 
30 / 03 / 98
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها