جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی پیامدهای هرمنوتیک پل ریکور در روش شناسی علوم انسانی
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالفضل ساجدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
استاد داور: 
جناب آقاي دکتر یوسف دانشور
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسین مختاری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمود مرتضوی شاهرودی
تاريخ: 
23 / 12 / 97
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها