جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظری تأثیر مزاج بر مهارت های مدیریتی با تأکید بر منابع اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مجتبی درودی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محسن اسماعیلی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید ابوالفضل حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن مالک
تاريخ: 
12 / 07 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها