جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مبانی و روش آلفرد شوتز در جامعه شناسی پدیدارشناختی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجتبی مصباح
جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حسین شریفی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی سلطانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای امین معظمی گودرزی
تاريخ: 
24/ 09 / 1401
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها