جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مبانی انسان شناختی ورزش قهرمانی و ارائه دیدگاه اسلام
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر حسن خلجی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حسین شریفی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر یارعلی کرد فیروزجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا صانعی
تاريخ: 
19 / 12 / 1400
ساعت: 
10:15 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها