جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی فلسفی و چیستی اراده و نحوه تحقق و تأثیر آن در افعال ارادی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر مجتبي مصباح
استاد مشاور: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد حسین زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمود فتحعلي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر یارعلی کرد فیروزجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدحجت الله فقیهی
تاريخ: 
10/ 02 / 1401
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها