جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی نظریه رؤیاپنداری وحی با رویکرد عرفانی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین مظفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالفضل ساجدی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علیرضا کرمانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای علی امینی‌نژاد
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مرتضی زاده‌بامری
تاريخ: 
23 / 12 / 1402
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها