جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی تأثیر نظریه تکامل بر مبانی انسان شناختی علوم انسانی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجتبی مصباح
جناب آقای دکتر یوسف دانشور
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد سادات منصوری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حسین شریفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمید امامی فر
تاريخ: 
10 / 07 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها